Propozice 11. ročníku SVOČ 2010

(Převzato ze stránek organizátora soutěže.)
 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
 2. Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů), který je v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského nebo magisterského studia vysoké školy v ČR nebo SR, která jej do soutěže přihlašuje, a který neukončil magisterské studium v oboru matematika nebo informatika ve školním roce předcházejícím roku soutěže nebo dříve.
 3. Pořadatelem závěrečného kola soutěže, které se koná ve dnech 26. - 28. května 2010, je Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Účastníci zde přednesou referát o své soutěžní práci. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy a finančními cenami.
 4. Soutěž probíhá v 10 sekcích:
 5. (S1) Matematická analýza - Teorie funkcí a funkčních prostorů,
 6. (S2) Matematická analýza - Teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
 7. (S3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
 8. (S4) Ekonometrie a finanční matematika,
 9. (S5) Matematické struktury - Algebra, topologie a geometrie,
 10. (S6) Matematické struktury - Teorie grafů a kombinatorika,
 11. (S7) Teoretická informatika,
 12. (S8) Aplikovaná informatika,
 13. (S9) Aplikovaná matematika - Numerická analýza,
 14. (S10) Aplikovaná matematika - Matematické modely dynamiky.
 15. Sekce (S2n-1) a (S2n) budou sloučeny, pokud alespoň do jedné z nich bude přihlášeno méně než 6 prací.
 16. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací je věcí jednotlivých fakult.
 17. Fakulty přihlásí studenty do závěrečného kola nejpozději do 30. dubna 2010 prostřednictvím Seznamu přihlášených prací způsobem uvedeným v Podrobných instrukcích k přihlášení prací.
 18. Studenti vyplní registrační formulář, jehož prostřednictvím mimo jiné zašlou abstrakt práce, text práce a naskenovaný podepsaný posudek elektronickou formou. Údaje zadané do tohoto formuláře mimo identifikační údaje (e-mail, sekci a heslo) lze průběžně doplňovat či měnit prostřednictvím editačního formuláře. Termín pro vyplnění registračního (resp. editačního) formuláře a zaslání práce (včetně abstraktu a posudku) elektronickou formou je 30. dubna 2010. Studenti přivezou jeden vytištěný exemplář soutěžní práce a originál posudku na místo konání závěrečného kola a odevzdají při registraci. Abstrakt, soutěžní práce i posudek musí být napsané česky, slovensky nebo anglicky.
 19. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
 20. vlastní výsledky a přínos práce,
 21. celkové zpracování práce,
 22. přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 23. Řídící výbor SVOČ má právo přerozdělit sekce v závěrečném kole v závislosti na počtu a zaměření přihlášených prací.
 24. Soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude zajištěno bezplatné stravování, přespolním soutěžícím a porotcům bude též poskytnuto bezplatné ubytování; úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.

 

Podrobné instrukce k přihlášení prací

 1. Seznam přihlášených prací musí obsahovat:
 2. název práce,
 3. jméno(a) autora(ů) práce,
 4. sekci, do níž je práce přihlášena.
 5. Fakulty zasílají seznam písemně a elektronicky na níže uvedené adresy, elektronická přihláška musí být doručena do 30. dubna 2010.
 6. Abstrakt délky maximálně jedné strany A5 ve formátu TeX obsahuje pouze vlastní text (nikoliv jména autorů, název práce, či školu/fakultu). Je v něm mimo jiné vymezen vlastní přínos autora, případně vztah k diplomové práci nebo k pracím podaným do SVOČ v předchozích letech či jiných soutěží obdobného charakteru. Abstrakt musí být v Plain-TeXu (nikoliv kupř. LaTeXu), nesmí být ukončen \end či \bye, nesmí se v něm vyskytovat makra \def, \let, ani \input. O kompilovatelnosti abstraktu je student informován webovou aplikací ihned při jeho odeslání, student může pomocí webové aplikace ihned zkontrolovat (a do 30. dubna 2010 opravit) vysázení abstraktu.
 7. Titulní strana soutěžní práce musí výslovně vyjadřovat, že se jedná o práci do soutěže SVOČ 2010, a tištěné vyhotovení práce musí být vhodně svázáno, například kroužkovou vazbou. Elektronicky zaslaná verze práce musí být ve formátu PDF se zabudovanými fonty.
 8. K práci musí být přiložen posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka školy. V posudku má být mimo jiné přesně vymezen přínos autorů. Posudek je nutno zaslat elektronickou formou ve formátu PDF se zabudovanými fonty, nebo JPEG (v rámci registračního formuláře podobně jako vlastní práce) a navíc v jednom tištěném vyhotovení (přiloženém k tištěné verzi práce odevzdávané při registraci na závěrečném kole).
 9. Adresy:
 10. Seznam přihlášených prací zasílají fakulty elektronicky na adresu:
 11. Tištěný seznam přihlášených prací zasílají fakulty na adresu:
  SVOČ 2010
  KAM MFF UK
  Malostranské náměstí 25
  118 00  Praha 1
 12. Soutěžní práce v elektronické formě zasílají soutěžící prostřednictvím registračního (resp. editačního) formuláře
  http://cms.jcmf.cz/svoc/registrace.html a http://cms.jcmf.cz/svoc/edit.html
 13. Tištěné exempláře soutěžních prací a originály posudků soutěžící odevzdají při registraci na závěrečném kole.
 14. Dotazy zasílejte mailem na adresu:

 


  kontakty Poslední úpravy: 08.03.2018