Podrobný program soutěže v jednotlivých sekcích

Prezentace prací

Prezentace bude probíhat v místnostech B1, B2, B3, B5, B6, NA3 a NA5. Každý soutěžící bude mít 15+5 (5 minut na případné otázky a přípravu další prezentace), případně 20+5 minut (podle programu své sekce).

Každá místnost bude vybavena dataprojektorem, počítačem a obyčejnou případně bílou tabulí. Prezentace doporučujeme připravit ve formátu PDF.

Zpětný projektor nebude k dispozici, ručně psané prezentace je nutné převést do elektronické podoby, nejlépe do PDF. Možnost využití vlastního notebooku pro prezentaci na některých učebnách není realizovatelná, protože jiné než stávající zařízení není možno zapojit.

 

Sekce S1 a S2   Matematická analýza   (místnost B1)

9:00-9:20"Continuity of mappings of finite distortion"
Daniel Campbell   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
9:25-9:45"Separabilní redukce ve funkcionální analýze"
Marek Cúth   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
9:50-10:10"Properties of solutions to the equations describing flow of fluids"
Nikola Hlaváčová   Přírodovědecká fakulta, UPOL
10:15-10:35"Nonlinear Boundary-Value Problems of Fučík Type"
Radim Hošek   Fakulta aplikovaných věd, ZČU
10:40-11:20přestávka
11:20-11:40"Harmonic Berezin transforms on half-spaces"
Jiří Jahn   Matematický ústav, SU
11:45-12:05"Integrable and Superintegrable Systems in Quantum Mechanics on a Lattice"
Zdeněk Kabát   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
12:10-12:30"O Flettovej vete o stredných hodnotách"
Jana Molnárová   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
13:00-14:00Oběd (Park Restaurant, VTP)
14:00-14:20"Compactness of operators on weighted Banach function spaces"
Eva Pernecká   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
14:25-14:45"Almost-compact embeddings"
Lenka Slavíková   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
14:50-15:10"Kvalitativní vlastnosti řešení rovnic popisujících časově proměnná proudění nestlačitelných chemicky reagujících tekutin"
Karel Vácha   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

Členové odborné poroty

doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.   OU Ostrava
Mgr. Pavla Hofmanová   UJEP Ustí nad Labem
RNDr. Ondrej Hutník, PhD.   UPJŠ Košice

 

Sekce S3 a S4   Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika   (místnost NA5)

9:00-9:20Matematicko-statistické metody klasifikace signálů (aplikace v akustické emisi)
Zuzana Farová   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
9:25-9:45Weak solutions to stochastic differential equations
Martina Hofmanová   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
9:50-10:10Daň z příjmu jako hra
Martin Chvoj   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
10:15-10:35Mean-risk modely s logaritmicko-normálním rozdělením výnosů
Václav Kozmík   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
10:40-11:20přestávka
11:20-11:40PLIFs on Separable Metrizable Topological Spaces
Pavel Kříž   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
11:45-12:05Dekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a vo vnútri gulí v Lebesgueových priestoroch
Vladimír Lacko   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
12:10-12:30Two-factor Convergence Model of Cox-Ingersoll-Ross Type
Vladimír Lacko   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
13:00-14:00Oběd (Park Restaurant, VTP)
14:00-14:20Hĺbka funkcionálnych dát
Stanislav Nagy   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
14:25-14:45Modelování úrokových měr s využitím Lévyho procesů
Lenka Slámová   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
14:50-15:10Testy normality časových řad
David Stibůrek   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
 Mathematical analysis of a class of path-dependent options
Martin Takáč   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
15:15-15:35Symetrické a ergodické míry v nekonečné dimenzi
František Žák   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

Členové odborné poroty

prof. Ing. Radim Briš, CSc.   VŠB - TU Ostrava
prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.   MFF UK Praha
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.   UPJŠ Košice

 

Sekce S5   Matematické struktury - Algebra, topologie a geometrie   (místnost B2)

9:00-9:20On decidability of some classes of Stone algebras
Martin Adamčík   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
9:25-9:45Oskulačná kružnica krivky vo vrchole vyššieho rádu
Viktória Bakurová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
9:50-10:10Bézierove krivky a ich vlastnosti v Minkowského priestore
Barbora Gallusová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
10:15-10:35Zväzy s relatívne Stoneovými zväzmi kongruencií
Daniela Guffová   Fakulta prírodných vied, UMB
10:40-11:20přestávka
11:20-11:40Vlastné cyklické a vlastné komutatívne grupy
Veronika Lacková   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
11:45-12:05Extraction of skinning data by mesh contraction with Collada 1.5 support
Martin Madaras   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
12:10-12:30Nisan-Wigderson generators in proof systems with forms of interpolation
Ján Pich   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
13:00-14:00Oběd (Park Restaurant, VTP)
14:00-14:20Abelovské a silně abelovské algebry
Marek Scholle   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
14:25-14:45Small left distributive quasigroups
Jan Vlachý   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
14:50-15:10On the Eigenvalue Problem for a Particular Class of Jacobi Matrices
František Štampach   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT

Členové odborné poroty

RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.   FMFI UK Bratislava
Dr. David Stanovský, PhD.   MFF UK Praha
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.   OU Ostrava

 

Sekce S6   Matematické struktury - Teorie grafů a kombinatorika   (místnost B3)

9:00-9:20Regulárne mapy
Veronika Bachratá a Lenka Kovalčinová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
9:25-9:45Planar Graph Emulators: Fellows Conjecture
Martin Derka   Fakulta informatiky, MU
9:50-10:10Zlomkové defektné zafarbenie vonkajškovo-planárnych grafov
Zuzana Farkasová   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
10:15-10:35Trhy s domami
Michal Repiský   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
10:40-11:20přestávka
11:20-11:40Samodlážditelné simplexy
Zuzana Safernová   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
11:45-12:05Konštrukcie vysokosymetrických takmer-klietok s obvodom 6
Katarína Škrovinová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava

Členové odborné poroty

Mgr. Petr Kovář, Ph.D.   VŠB - TU Ostrava
prof. Roman Nedela, DrSc.   SAV Banská Bystrica
prof. ing. Edita Pelantová, CSc.   FJFI ČVUT

 

Sekce S7   Teoretická informatika   (místnost B5)

9:00-9:20Beta-numerační soustavy se zápornou bází
Daniel Dombek   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
9:25-9:45Equiloaded Automata
Ivan Kováč   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
9:50-10:10Zjednodušenie výpočtov prídavnou informáciou
Pavel Labath   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
10:15-10:35Biological sequence annotation with hidden Markov models
Michal Nánási   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
10:40-11:20přestávka
11:20-11:40Superimposing Multiple Structures and Exploring Protein Binding Sites
David Sehnal   Fakulta informatiky, MU
11:45-12:05Antidilatácia stromov
Ivana Selečéniová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
12:10-12:30Reversal of Regular Language and State Complexity
Juraj Šebej   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ

Členové odborné poroty

doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.   FI MUNI Brno
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.   VŠB - TU Ostrava
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.   MFF UK Praha
Ing. Ľubomír Török, PhD.   MU SAV Banská Bystrica

 

Sekce S8   Aplikovaná informatika   (místnost B6)

9:00-9:15Učenie používateľových preferencií vo fazetovom prehliadači
Maroš Dzuriš   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
9:20-9:35Neighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks
Lukáš Folkman   Fakulta informatiky, MU
9:40-9:55Drawin: Autentifikácia pomocou gesta
Róbert Hájek   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
10:00-10:15Segmentation and classification of fine art paintings
Zuzana Haladová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
10:20-10:35Distribuované sociálne siete
Ján Jerguš   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
10:40-11:00přestávka
11:00-11:15Extrakcia informácií zo štruktúrovaných webových zdrojov
Peter Kál   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
11:20-11:35Automatická rekonštrukcia 3D modelu ľudskej hlavy z fotografií
Peter Kán   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
11:40-11:553D vizualizácia drevených kostolíkov a jej optimalizácia
Ivan Kolesár   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
12:00-12:15Sběr a zpracování dat a ovládaní experimentu pomocí LabView
Pavel Košťál   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
12:20-12:35Semi-automatic system for reconstruction of 3D scenes
Lukáš Mach   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
13:00-14:00Oběd (Park Restaurant, VTP)
14:00-14:15Software for annotation of protein coding genes in yeast mitochondrial genomes
Juraj Mešťánek   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
14:20-14:35Efficient Route-Planning Approach
Ondrej Moriš   Fakulta informatiky, MU
14:40-14:553D Webpages
Peter Paulis   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
15:00-15:20přestávka
15:20-15:35Kolaboratívna anotácia webových stránok
Pavol Rajzák   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
15:40-15:55Lexikografická platforma pro vývoj slovníkových aplikací
Adam Rambousek   Fakulta informatiky, MU
16:00-16:15Chybová analýza v kryptografii
Tomáš Tvrdý   Fakulta informatiky, MU

Členové odborné poroty

doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.   FIT ČVUT Praha
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.   VŠB - TU Ostrava
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.   MFF UK Praha
RNDr. Elena Šikudová, PhD.   FMFI UK Bratislava

 

Sekce S9 a S10   Aplikovaná matematika   (místnost NA3)

9:00-9:15Numerical modelling of problem of wildland fire spread using software DUNE
Maroš Bohunčák   Stavebná fakulta, STU
9:20-9:35Phase-correlation based image registration
Hana Druckmüllerová   Fakulta strojního inženýrství, VUTB
9:40-9:55Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech
Petr Dvořák   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
10:00-10:15Radial Basis Functions and their Applications in Partial Differential Equations
Pavla Fraňková   Fakulta aplikovaných věd, ZČU
10:20-10:35Flood Simulation of Cities
Michal Chládek   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
10:40-11:00přestávka
11:00-11:15Interakce proudící tekutiny a elastického tělesa
Adam Kosík   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
11:20-11:35Modeling of cartilage growth on biodegrabile scaffold under mechanical loading
Jakub Kozák   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
11:40-11:55Numerická analýza globálnej stability vývoja fázového rozhrania
Juraj Kyselica   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
12:00-12:15Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace
Radek Máca   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
12:20-12:35Numerická simulace proudění roztoku s proměnnou hustotou v porézním prostředí
Ondřej Polívka   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
13:00-14:00Oběd (Park Restaurant, VTP)
14:00-14:15Newton-like methods for nonlinear programming
Kristina Rádková   Přírodovědecká fakulta, UPOL
14:20-14:35Numerické modelovanie transportu kontaminantu s adsorbciou
Jozef Székely   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
14:40-14:55Interaction of compressible fluid with bodies
Petr Šimánek   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
15:00-15:20přestávka
15:20-15:35Riešenie geodetickej okrajovej úlohy so šikmou deriváciou metódou okrajových prvkov
Róbert Špir   Stavebná fakulta, STU v Bratislave
15:40-15:55Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie
Jozef Urbán   Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Členové odborné poroty

prof. RNDr. Jan Franců, CSc.   FSI VUT Brno
RNDr. Peter Frolkovič, PhD.   SF, STU Bratislava
doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc.   UPJŠ Košice
doc. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.   VŠB - TU Ostrava

  kontakty Poslední úpravy: 08.03.2018